خداوند خالق زیبایی است و ما حافظ آنیم

به نام پروردگار زیبا پسند و زیبا آفرین

– بانو مریم  ، مدرس لاین اکستنشن مژه و مژه کار سالن