شرکت در سمینارهای آموزشی

جلسات مشاوره با مدرسین

ورکشاپ‌های شینیون

مدل‌های شینیون

ورکشاپ‌های میکاپ

مدل‌های میکاپ

ورکشاپ‌های رنگ و کار با مواد

مدل های رنگ و کار با مواد

ورکشاپ‌های اکستنشن مژه

مدل‌های اکستنشن مژه

ورکشاپ‌های آرایش دائم

مدل‌های آرایش دائم

ورکشاپ های کاشت ناخن

مدل های کاشت ناخن

اعطای مدرک