می خواهم ساده بگویم، صادقانه بنویسم و ساده و روان با خوانندگان این نوشته صحبت کنم چون یقین دارم که اینگونه بر دل می نشیند و تاثیر می گذارد همانگونه که سادگی و صداقت دیگر نوشته ها بر دل ما نشست و تاثیر گذاشت .

همواره قصد و نیت بر آن بود که روزی بتوان با یاری مهربانانه پروردگار، کمک و پشتیبانی یکدیگر، تحقیق و جستجو و انتخاب مسیر درست ، واژه پرمحتوا و دل نشین “کارآفرینی” را معنا کرد و به تحقق رساند. از این رو با انگیزه فراوان نخستین قدم را برداشتیم و اینک خداوند را بسیار شاکریم که توانستیم خردمندانه ، فعالیتی آموزشی آرایشی را در فضایی کاملا شایسته و تخصصی و نیز محیطی بسیار صمیمی و دوستانه برای هنرجویان ، با نام آکادمی و سالن زیبایی بانو حکمت ، آغازنماییم . چون بر این باوریم که بانوی ایرانی شایسته برترین هاست .

مدیریت آکادمی و سالن زیبایی بانو حکمت          

بانو سیما حکمت