خداوند خالق زیبایی است و ما حافظ آنیم

به نام پروردگار زیبا پسند و زیبا آفرین

– بانو شهرزاد   | مدرس رنگ و کار با مواد آکادمی  و رنگ کار سالن