تالار افتخارات

بانو ندا حکمت

مدرس بین‌المللی شینیون

مدارک تخصصی بانو حکمت

مدرس آرایش دائم

بانو مهرناز بیک زاده

مدارک مهرناز بیک زاده